For foreigners For foreigners
Ozdoba Zpět na předchozí stránku Ozdoba
Členství v Mozartově obci

Mozartova obec v České republice

byla založena 27. května 1927 s posláním získat pro českou kulturu a veřejnost památný objekt Bertramku, zachovat ji a udržovat jako významné centrum evropského mozartovského kultu.

Protože za nacistické okupace a po komunistickém puči v roce 1948 jí bylo v této činnosti bráněno, byla nucena přesunout těžiště svých činností jinam, tj. do sféry badatelské, ediční, popularizační, do pořádání tzv. Duškovy soutěže mladých umělců atd. Po vrácení Bertramky MO – vybrakované „jako barák opuštěný sovětskými vojsky…“ – v prosinci 2009 začal náš zápas o její oživení, a to jak koncerty, tak výstavní činností.

Dnes MO sdružuje zájemce o osobnost a tvorbu Wolfganga Amadea Mozarta, o tvorbu jeho českých současníků a následovníků a o osobnosti, které se v českých zemích významně zasloužily o pěstování a rozvíjení mozartovských a klasických hudebních tradic.

Mozartova obec je nekomerční společností. Je otevřena vážným zájemcům o členství a dění v Obci, zájemcům, kteří budou podle svých možností ochotni podporovat její snahy a aktivity.

Podmínky členství určují stanovy platné od roku 1998:

& 5.

Členové společnosti

Členové Mozartovy společnosti jsou:
1) čestní
2) zakládací
3) řádní

Čestnými členy mohou být valnou hromadou jmenovány osoby, které si získaly zvláštní zásluhy o studium, interpretaci, nebo umělecké ztvárnění Mozartovy osobnosti a díla, či díla jeho současníků a následovníků, dále o hudební umění nebo o Obec.

Zakládajícími členy jsou fyzické i právnické osoby (společnosti nebo organizace) z ČR nebo zahraničí, které Obci věnují nejméně padesátinásobek členského příspěvku, stanoveného na rok, v němž se jedná o přijetí za člena.

Řádnými členy jsou fyzické a právnické osoby (společnosti nebo organizace), pravidelně platící členské příspěvky nejméně v té výši, která je valnou hromadou stanovena pro dané období. K vykonávání členství jmenují právnické osoby svého zástupce.

Každý nový člen je kromě členského příspěvku povinen zaplatit poplatek za přijetí (zápisné), jehož výši stanoví valná hromada.

Výbor MO může ze zvláštních důvodů prominout některým osobám placení členského příspěvku. Takoví členové jsou považováni rovněž za řádné členy společnosti.

& 6.

Přijímání nových členů

Udělení čestného členství schvaluje valná hromada (& 14., č.2). Přijímání zakládajících a řádných členů je schvalováno výborem po vyplnění a odevzdání přihlášky a potvrzeno předáním členské legitimace. Při podání přihlášky ke členství může být výborem vyžadováno doporučení nejméně jednoho člena MO.

Výbor MO není povinen vyhovět žádosti o přijetí za člena fyzické nebo právnické osoby, proti které byly ze strany členů MO nebo i mimo MO vzneseny vážné námitky.

Proti rozhodnutí výboru se lze odvolat písemně k valné hromadě MO, která o přijetí rozhodne s konečnou platností.

Přihlášený se stává členem MO dnem schválení jeho členství výborem.

Členský příspěvek a výši zápisného určuje valná hromada (§ 14, č. 5).

& 7.

Práva a povinnosti členů

Členové (§ 5., č. 1-3) mají právo:

1. účastnit se valných hromad společnosti s právem hlasovacím a volebním,
2. být voleni do výboru MO,
3. nároku na výhody, které určí výbor, zejména při pořádání koncertních a společenských akcí, zájezdů apod.,
4. získávat za zvýhodněné ceny stanovené výborem publikace, tiskoviny, apod., vydávané Obcí.

Členové jsou povinni podporovat veškeré snahy a aktivity Obce, směřující k naplnění poslání společnosti.

*

V současnosti je roční příspěvek řádného člena stanoven na 100 Kč. Členové ve věku nad 70 let platí příspěvek pouze dobrovolný.

*

Členská přihláška

Přihlašuji se za člena Mozartovy obce v ČR a zavazuji se respektovat její stanovy, plnit členské povinnosti z nich vyplývající a v rámci svých možností aktivně přispívat k uskutečňování snah a cílů společnosti. Beru na vědomí, že mé přijetí za člena podléhá usnesení výboru Mozartovy obce.

Jméno, příjmení, titul:

Datum a místo narození:

Národnost:

Profese:

Adresa bydliště, telefon:

Email:

Dne:                                     Podpis:

Doporučení přihlášky členem Mozartovy obce:

Vyjádření výboru:

Vyplněnou přihlášku zašlete na adresu: PhDr. Mgr. Milada Jonášová, PhD., Famfulíkova 19/1140, 18200 Praha 8